شرکت پیتزا قیفی ایران| نان پیتزا قیفی| کورن داگ

استایل های ماژول

Module Stylesاین یک صفحه نمونه برای نمایش در قالب تکنیک می باشد.

Module Styles

Default Module Style

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.

Text Content Module

Use module suffix: _text to enable it for any module!
It will disable the border of the module heading.

Enable Module Description

Default Module Style | But this time it's using a module description

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.

Text Content Module | But this time it's using a module description

Click here to find out more how to.

Icon Module Styles

Barcode Module Style | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spacebarcode to enable it for any module!

City Module Style | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spacecity to enable it for any module!

Chat Content Module | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spacechat to enable it for any module!

iMac Module Style | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spaceimac to enable it for any module!

Gear Content Module | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spacegear to enable it for any module!

iPhone Content Module | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spaceiphone to enable it for any module!

Stats Module Style | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spacestats to enable it for any module!

Trophy Module Style | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spacetrophy to enable it for any module!

Cart Content Module | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus

Use module suffix:
spacecart to enable it for any module!

Special Module Styles

Arrow Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
Use module suffix:
spacearrow to enable it for any module.

Stripes Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod.
Use module suffix:
spacestripes to enable it for any module.

Spectrum Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Use module suffix:
spacestripesspacespectrum to enable it for any module!

Hilite Module Styles

Green Hilite Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Use module suffix:
_hilitespacegreen to enable it for any module!

Blue Hilite Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Use module suffix:
_hilitespaceblue to enable it for any module!

Orange Hilite Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Use module suffix:
_hilitespaceorange to enable it for any module!

Red Hilite Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Use module suffix:
_hilitespacered to enable it for any module!

Black Hilite Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Use module suffix:
_hilitespaceblack to enable it for any module!

Gray Hilite Content Module | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Use module suffix:
_hilite to enable it for any module!

Module Badges

 

Top Content | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Use module suffix:
_badge badge-top to enable it for any module!

 

New Content | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Use module suffix:
_badge badge-new to enable it for any module!

 

Pick Content | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Use module suffix:
_badge badge-pick to enable it for any module!

 

Hot Content | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Use module suffix:
_badge badge-hot to enable it for any module!